ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้าร่วมการประมูลงานก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียด : เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหักจำนวน 14 โครงการ *********************************************************** ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างก่อสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 14 โครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศประกวดราคาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 และเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ จ. 1/2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จำนวน 14 โครงการ ในวันที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอคีรีรัฐนิคม ชั้น 2) บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ค้าที่เข้ายื่นข้อเสนอเข้าร่วมการประมูลและมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในงานจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก จำนวน 14 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ โครงการที่ 1. โครงการก่อสร้าง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลน้ำหัก ณ อบต.น้ำหัก หมู่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ..........2.........ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 225 วัฒนชาดโยธา 2. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ณ อบต.น้ำหัก หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........2..........ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 225 วัฒนชาดโยธา 2. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำหัก ณ โรงเรียนวัดน้ำหัก หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ..........2.........ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 225 วัฒนชาดโยธา 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จีรวัฒน์ - 2 - โครงการที่ 4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........3..........ราย ดังนี้ 1. บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 3. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ..........3.........ราย ดังนี้ 1. บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 3. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........4..........ราย ดังนี้ 1. บริษัท เอ สุราษฎร์การโยธา จำกัด 2. บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 4. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 7. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ......5......ราย ดังนี้ 1. บริษัท เอ สุราษฎร์การโยธา จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะทู้การโยธา 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงเกียรติการโยธา 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์เรืองกิจ โครงการที่ 8. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .....4.......ราย ดังนี้ 1. บริษัท เอ สุราษฎร์การโยธา จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.เลิศภิญโญ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กะทู้โยธา - 3 - โครงการที่ 9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ หมู่ที่ 2, 6 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ..........3.........ราย ดังนี้ 1. บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 3. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........3..........ราย ดังนี้ 1. บริษัท สุราษฎร์สุขสันต์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง 3. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด โครงการที่ 11. โครงการขยายแนวเขตท่อเมนประปา ณ หมู่ที่ 2, 10 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........2..........ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จีรวัฒน์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงเกียรติการโยธา โครงการที่ 12. โครงการขยายแนวเขตท่อเมนประปา ณ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด สุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม .........2..........ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จีรวัฒน์ 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงเกียรติการโยธา โครงการที่ 13. โครงการขยายแนวเขตท่อเมนประปา ณ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ......3.....ราย ดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสุขเจริญก่อสร้าง 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.จีรวัฒน์ 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤเทพการโยธา โครงการที่ 14. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ณ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น รวม ..........4........ราย ดังนี้ 1. บริษัท เอ สุราษฎร์การโยธา จำกัด 2. นายอภิรักษ์ ไกรวงค์ 3. บริษัท พุนพิน เอส เอส พี คอนสตรัคชั่น จำกัด 4. นายนิวัช เจริญเวช - 4 - จึงจัดให้มีการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนน้ำหัก ประกาศ ณ วันที่ ...4........เดือน.......กันยายน...........พ.ศ........2551 ลงชื่อ..............................................................ประธานกรรมการ (นายสุวิทย์ ด้วงเพ็ชร) ลงชื่อ..............................................................กรรมการ (นายสมเกียรติ คงใหม่) ลงชื่อ..............................................................กรรมการ (นายนิวัตต์ คงเหล่) ลงชื่อ..............................................................กรรมการ (นายไสว ทองสง่า) ลงชื่อ..............................................................กรรมการ (นายวิโรจน์ มงคล)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กันยายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 977 คน