ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโจ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหัก
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองโจ  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำหัก     

------------------------------

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  140  เมตร  หนา  0.15  เมตร  และไหล่ทางลงลูกรังข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  2  ป้าย (ป้ายจริง  1  ป้าย , ป้ายชั่วคราว  1  ป้าย ) รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล    ระยะเวลา  30  วัน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                  ทั้งนี้ ราคากลาง   400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                                                                     1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

              2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

              3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  200,000.- บาท

              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  3  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  10.30   น.     สถานที่ก่อสร้าง (โดยมาพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  เวลา    10.00    น.)  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    3  มิถุนายน 2556   เวลา  10.30  น. เป็นต้นไป     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

               กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่    3  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่     14  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  และในวันที่    17  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา   08.30  น. – 08.50 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม  ชั้น  2 ) 

               กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  17  มิถุนายน  2556   ตั้งแต่เวลา 08.55  น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคมชั้น  2 )  เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ  500.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง  3   มิถุนายน  2556   ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0-7793-1437   ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ  อบต.น้ำหัก  www.namhak.go.th

ประกาศ      วันที่    3   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2556

 

                                                                        

                                                      (นายบัญชา  ศักดา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 273 คน