ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายเขาชงโค หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำหัก
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง  สายเขาชงโค หมู่ที่  3  ตำบลน้ำหัก     

------------------------------

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง   โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดย SCARIFY   ชั้นพื้นทางเดิม เกรดเกลี่ยปรับระดับและสเปรย์น้ำ  พร้อมบดอัดแน่น  95 %  (STD )  วางท่อระบายน้ำ  คสล.  ชั้น 3  มอก. 128/2528 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 จำนวน  1  จุด  รวม  8  ท่อน (ยาแนว-นอก)  ลงลูกรังจำนวนไม่น้อยกว่า  300  ลบ.ม.  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 4,000 เมตร   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  2  ป้าย (ป้ายจริง  1  ป้าย , ป้ายชั่วคราว  1  ป้าย ) รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบล    ระยะเวลา  45  วัน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

                     ทั้งนี้ ราคากลาง   400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้                                                                            1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

              2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

              3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า  200,000.- บาท

              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  4  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง  10.30   น.     สถานที่ก่อสร้าง (โดยมาพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  เวลา    10.00    น.)  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่    4  มิถุนายน 2556   เวลา  10.30  น. เป็นต้นไป     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

              กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่    3  มิถุนายน  2556  ถึงวันที่     14 มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  และในวันที่    1๗  มิถุนายน  2556  ระหว่างเวลา   09.00  น. – 09.20 น.  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม  ชั้น  2 ) 

             กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  1๗  มิถุนายน  2556   ตั้งแต่เวลา 09.25  น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคมชั้น  2 )  เป็นต้นไป

              ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา    ในราคาชุดละ  500.- บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก  ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ระหว่าง  3  มิถุนายน  2556   ถึงวันที่ 14  มิถุนายน 2556    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข     0-7793-1437   ในวันและเวลาราชการ  หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของ  อบต.น้ำหัก  www.namhak.go.th

ประกาศ      วันที่    3   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.  2556

 

                                                                        

                                                         (นายบัญชา  ศักดา)

      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 279 คน