ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ก.ค. 2563
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
10 ก.ค. 2563
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
4 ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
5 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
6 ประกาศนโยบาย คุณธรรม จริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1
10 ก.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 มิ.ย. 2563
10 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
150
29 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19